Για το αναλυτικό επιστημονικό πρόγραμμα του 29ου συνεδρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε το pdf που ακολουθεί:

www.eeef.gr/images/stories/files/manager/pos.pdf


 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποβολή Περιλήψεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

  • Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβληθούν έως και τις 28 Οκτωβρίου 2015 ΟΡΙΣΤΙΚΗ καταληκτική ημερομηνία κατόπιν παράτασης, στη Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Φ., αποκλειστικά μέσω email.
  • Η περίληψη θα πρέπει να είναι γραμμένη σε πρόγραμμα Word, γραμματοσειρά Arial 11 και να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@eeef.gr
  • Οι περιλήψεις θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να ακολουθήσουν την εξής δομή: Σκοπός / Υλικό και Μέθοδος / Αποτελέσματα / Συμπεράσματα
  • Να υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία και να αναγράφονται τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας (όνομα, δ/νση , τηλέφωνο και email απαραίτητα). Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με κεφαλαία. Μεταξύ του τίτλου και των ονομάτων των συγγραφέων να μεσολαβεί 1 κενή γραμμή και μεταξύ των ονομάτων και του κειμένου να μεσολαβούν 2 κενές γραμμές.
  • Η αποδοχή της εργασίας συνεπάγεται την εγγραφή τουλάχιστον του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει.
  • Η περίληψη να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
  • Δεν θα γίνουν δεκτές εργασίες με fax.
  • Θα προτιμηθούν εργασίες που δεν έχουν ανακοινωθεί στον Ελληνικό χώρο.
  • Η Επιτροπή Κρίσης Ελευθέρων Ανακοινώσεων του 29ου Συνεδρίου θα κρίνει ποιες εργασίες θα ανακοινωθούν προφορικά και ποιες θα εκτεθούν ως POSTERS.
  • Σχετικές οδηγίες για τις διαστάσεις των POSTERS θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Φ. (www.eeef.gr).